top of page

PODMÍNKY SLUŽBY

obsah

------------------

1. Rozsah

2. Uzavření smlouvy

3. Právo na odstoupení

4. Ceny a platební podmínky

5. Podmínky dodání a odeslání

6. Výhrada vlastnictví

7. Odpovědnost za vady (záruka)

8. Rozhodné právo

9. Alternativní řešení sporů

 

 

1) Rozsah

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Herbert Studeny, jednající pod „Weingut Studeny“ (dále jen „prodávající“), se vztahují na všechny smlouvy o dodání zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) s Prodávající s ohledem na zboží zobrazené prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je v rozporu, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto obchodních podmínek je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani nezávislou profesní činností. Podnikatel ve smyslu těchto obchodních podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právního obchodu jedná při výkonu své obchodní nebo nezávislé profesionální činnosti.

 

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky prodávajícího, ale slouží k podání závazné nabídky zákazníkem.

2.2 Zákazník může nabídku odeslat pomocí online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování procesu elektronické objednávky zákazník odešle právně závaznou nabídku smlouvy na zboží v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, které uzavírá proces objednávání.

2.3 Prodávající může přijmout nabídku zákazníka do pěti dnů,

- zasláním zákazníkovi písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, nebo

- doručením objednaného zboží zákazníkovi, přičemž je rozhodující převzetí zboží zákazníkem, popř

- požadováním platby zákazníkem po zadání objednávky.

Pokud existuje více z výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy se jedna z výše uvedených alternativ objeví jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem následujícím po odeslání nabídky zákazníkem a končí na konci pátého dne následujícího po odeslání nabídky. Pokud prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě nepřijme, považuje se to za odmítnutí nabídky, což má za následek, že zákazník již není vázán svým prohlášením o záměru.

2.4 Pokud zvolíte způsob platby nabízený společností PayPal, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“) , podléhá PayPal - Podmínky použití, dostupné na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - za podmínek pro platby bez účtu PayPal lze zobrazit na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Pokud zákazník platí platební metodou nabízenou společností PayPal, kterou lze vybrat v procesu online objednávky, prodávající již deklaruje přijetí nabídky zákazníka v okamžiku, kdy zákazník kliknutím na tlačítko dokončí proces objednávky.

2.5 Při odeslání nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího bude text smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy uložen a odeslán zákazníkovi v textové podobě (např. E-mail, fax nebo dopis) po jeho objednávce byla odeslána. Jakékoli další ustanovení textu smlouvy prodávajícím neprobíhá. Pokud si zákazník před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou data objednávky archivována na webových stránkách prodávajícího a zákazník k nim může mít bezplatný přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu chráněného heslem, a to poskytnutím odpovídajícího přihlašovací údaje.

2.6 Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník identifikovat možné chyby zadání při pečlivém přečtení informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznávání chyb zadávání může být funkce zvětšení prohlížeče, pomocí které se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může opravovat své záznamy v rámci elektronického objednávkového procesu pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které dokončuje proces objednávání.

2.7 Pro uzavření smlouvy je k dispozici německý a anglický jazyk.

2.8 Zpracování objednávky a kontakt se obvykle provádí e -mailem a automatizovaným zpracováním objednávky. Zákazník musí zajistit, aby jím zadaná e-mailová adresa pro zpracování objednávky byla správná, aby na tuto adresu bylo možné přijímat e-maily zaslané prodávajícím. Zejména při použití filtrů SPAM musí zákazník zajistit, aby mohly být doručeny všechny e-maily odeslané prodávajícím nebo třetími stranami pověřenými prodávajícím ke zpracování objednávky.

2.9 Při objednávce alkoholických nápojů zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že dosáhl zákonem požadovaného minimálního věku.

 

3) právo na odstoupení

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Podrobnější informace o právu na odstoupení od smlouvy lze nalézt v odstoupení od smlouvy prodávajícího.

3.3 Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří do žádného členského státu Evropské unie a jejichž jediné bydliště a doručovací adresa jsou v době uzavření smlouvy mimo Evropskou unii smlouva.

 

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Není -li v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny zahrnující zákonnou daň z obratu. Jakékoli další náklady na dodání a dopravu, které mohou vzniknout, jsou uvedeny samostatně v příslušném popisu produktu.

4.2 V případě dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout dodatečné náklady, za které prodávající nenese odpovědnost a které nese zákazník. Patří sem například náklady na převod peněz úvěrovými institucemi (např. Poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla nebo daně (např. Cla). Takové náklady mohou také vzniknout v souvislosti s převodem peněz, pokud není dodávka doručena do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provádí platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.3 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.

4.4 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším datu splatnosti.

4.5 Pokud je zvolen způsob platby „SOFORT“, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „SOFORT“). Aby mohl zákazník uhradit částku faktury prostřednictvím „SOFORT“, musí mít účet online bankovnictví, který byl aktivován pro účast v „SOFORT“, odpovídajícím způsobem se identifikovat během platebního procesu a potvrdit platební pokyn „SOFORT“ . Platební transakce je provedena okamžitě poté „SOFORT“ a z bankovního účtu zákazníka je odečtena částka. Podrobnější informace o platební metodě „SOFORT“ může zákazník vyvolat na internetu na adrese https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Je -li zvolen způsob platby „inkaso PayPal“, společnost PayPal inkasuje částku faktury z bankovního účtu zákazníka po vydání mandátu k inkasu SEPA, ne však dříve, než uplyne lhůta pro poskytnutí předběžných informací jménem prodávajícího. Předběžné oznámení je jakékoli sdělení (např. Faktura, politika, smlouva) zákazníkovi, které ohlásí inkaso prostřednictvím inkasa SEPA. Není -li inkaso vyplaceno z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů, nebo pokud zákazník proti inkasu vznese námitku, ačkoli na to nemá právo, musí zákazník nést vzniklé poplatky. příslušnou bankou, pokud za to odpovídá.

4.7 Je -li vybrán způsob platby inkasem prostřednictvím Stripe, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“). V takovém případě Stripe inkasuje částku faktury z bankovního účtu zákazníka jménem prodávajícího po vystavení povolení k inkasu SEPA, ale ne dříve, než vyprší lhůta pro předběžné informace. Předběžné oznámení je jakékoli sdělení (např. Faktura, politika, smlouva) zákazníkovi, které ohlásí inkaso prostřednictvím inkasa SEPA. Není -li inkaso vyplaceno z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů, nebo pokud zákazník proti inkasu vznese námitku, ačkoli na to nemá právo, musí zákazník nést vzniklé poplatky. příslušnou bankou, pokud za to odpovídá. Prodávající si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu, pokud je zvolen způsob platby inkasem SEPA, a tento způsob platby odmítnout, pokud je kontrola kreditu negativní.

 

5) Dodací a dodací podmínky

5.1 Dodání zboží probíhá na expediční trase na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není -li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího.

5.2 Pokud selže dodávka zboží z důvodů, za které odpovídá zákazník, nese zákazník přiměřené náklady, které prodávajícímu vzniknou. To neplatí, pokud jde o náklady na dopravu, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení. Pokud zákazník uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, platí pro náklady na vrácení zboží ustanovení uvedená v pokynech prodávajícího o odstoupení od smlouvy.

5.3 V případě vlastního odběru prodávající nejprve zákazníka emailem informuje, že zboží, které si objednal, je připraveno k vyzvednutí. Po obdržení tohoto e-mailu může zákazník po konzultaci s prodávajícím převzít zboží z centrály prodávajícího. V tomto případě nebudou účtovány žádné náklady na dopravu.

 

6) Výhrada vlastnictví

Pokud prodávající zaplatí zálohu, zůstává vlastníkem dodaného zboží, dokud není celá dlužná kupní cena zaplacena.

 

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1 Pokud je zakoupené zboží vadné, platí ustanovení zákonné odpovědnosti za vady.

7.2 Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, je povinen reklamovat dodavatele dodaného zboží se zjevným poškozením při přepravě a informovat o tom prodávajícího. Pokud zákazník nedodrží, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

 

8) Rozhodné právo

Na všechny právní vztahy mezi stranami se vztahuje právo Rakouské republiky, s výjimkou zákonů o mezinárodním nákupu movitých věcí. V případě spotřebitelů platí tato volba práva pouze v případě, že není odňata ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště.

 

9) Alternativní řešení sporů

9.1 Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online nákupních nebo servisních smluv, do nichž je zapojen spotřebitel.

9.2 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se postupu řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.

POLITIKA A FORMA ZRUŠENÍ

Storno podmínky a formulář pro zrušení

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícími ustanoveními, přičemž spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný:

 

 

A. Storno podmínky

 

Právo na odstoupení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (Herbert Studeny, Weingut Studeny, Obermarkersdorf 174, 2073 Obermarkersdorf, Rakousko, Tel.: +43 2942 8252, E-Mail: office@studeny.at) prostřednictvím jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e -mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.

Aby byla dodržena lhůta pro zrušení, stačí, když odešlete oznámení o tom, že uplatňujete své právo na zrušení, než uplyne lhůta pro zrušení.

 

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, dáme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného druhu doručení, než jaké má nejlevnější standardní dodávka, kterou nabízíme ), které mají být vráceny okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto splátku použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím čtrnácti dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, je -li tato ztráta hodnoty způsobena zacházením se zbožím, které není nutné ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

B. Formulář pro výběr

Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.

Na

Herbert Studený

Studené vinařství

Londýn 174

2073 Obermarkersdorf

Rakousko

E -mail: office@studeny.at

Já / my (*) tímto rušíme mnou / námi (*) uzavřenou smlouvu na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / přijato dne (*) __________________

________________________________________________________

Jméno spotřebitele

________________________________________________________

Adresa spotřebitele

________________________________________________________

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je to sděleno na papíře)

_________________________

datum

(*) Smazat, pokud není použitelné

WIDERRUF
bottom of page